แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2562

13 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะดำเนินการจัดงานเสวนา “การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยในงานเสวนในครั้งนี้ มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2562 จำนวนหน่วยงานละ 1 ท่าน เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 256๒ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับการดำเนินงานบริการทางวิชาการแก่สังคมต่อไป

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านเสนอชื่อบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2562 ตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมาด้วย  โดยขอความกรุณาจัดส่งมายัง งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ หรือทางอีเมล์: [email protected] ภายในวันที่  31  พฤษภาคม  256๒  ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายบูรฮัน  วาหะ หมายเลขภายใน 31000 หมายเลขโทรศัพท์ 065-0344201

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด