ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

 ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานบริการวิชาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จึงขอส่งแนวปฏิบัติในการดำเนินงานดังเอกสารแนบ 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด