แบบฟอร์ม "แบบติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ"

20 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ จึงขอติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมาด้วยโดยขอความกรุณาจัดส่งมายังอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562  เพื่อทางสถาบันวิจัยฯ จะนำไปรวบรวมและจัดทำเป็นรายงานการดำเนินงานภาพรวม เพื่อนำเสนออธิการบดีต่อไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด