ผู้บริหาร นำคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังประเด็นในพื้นที่อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี

6 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (6 ธ.ค. 2561) เวลา 13.30 น. ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังประเด็นจากพื้นที่ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยมี นายสมมาตร บารา นายอำเภอแม่ลาน พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยราชการต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ ได้กล่าวสรุปถึงประเด็นหลักในการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี สองประเด็นหลักๆ ได้แก่ ประเด็นปัญหาเรื่องความยากจน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ประเด็นเรื่องการเร่งปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรต้นแบบให้แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากการขับเคลื่อนในการพัฒนาพื้นที่แล้ว ประเด็นเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่และชุมชนต่อไป