สถาบันวิจัยฯ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นฯ ลงพื้นที่วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

5 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (4 ธันวาคม 2561) คณะดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยสถาบันวิจัยฯ  ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นฯ ได้ลงพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ ศึกษาแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ กลุ่มเครื่องแกงสำเร็จรูปต้นโตนด กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ และกลุ่มปลูกสมุนไพรอินทรีย์บ้านปลักปลือ