ประชุมเตรียมพร้อมการลงพื้นที่วิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

30 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) ดร.นิรันดิ์เกียรดิ ลิ่วคุณูปกร รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP โดยมีพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดยะลา ประกอบด้วย อำเภอธารโตและอำเภอเบตง จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย อำเภอแม่ลานและอำเภอหนองจิก และจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย อำเภอยี่งอและอำเภอศรีสาคร