เข้าร่วมอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

29 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (28พ.ย.61) ที่ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดอบรมแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในวันนี้ โดยสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อีกทั้งสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน อีกด้วย 

ที่มา : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

http://www.yru.ac.th/th/archive/view/mrachphat-yala-xbrm-nwthang-kar-pramein-khunthrrm-la-khwam-porngs-n-kar-danein-ngan-khxng-hnwy-ngan-phakh-rath-ita