ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ สังกัดศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ สังกัดศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านเกณฑ์สอบคัดเลือกดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลำดับที่ 1 - 3 รายงานตัวและสัญญาจ้างในวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)

ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ  สังกัดศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
https://drive.google.com/open?id=1Z-FYhB1yhUmgwINRLT_zYRKBhkEiJGWk