รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ สังกัดศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

2 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

 ด้วยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ สังกัดศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 3 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

1.2 มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

1.3 มีประสบการณ์ในการทำงาน

1.4 หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริการวิชาการหรือการพัฒนาท้องถิ่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 2. กำหนดการรับสมัคร

2.1 รับสมัคร                   วันที่  2 และ 5 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยฯ    ชั้น 2 อาคาร 4 

2.2 ประกาศรายชื่อ             วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561    ทางเว็บไซต์ http://srdi.yru.ac.th/hrd/             

2.3 สอบสัมภาษณ์              วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561     จะประกาศให้ทราบรายละเอียดอีกครั้งในวันประกาศรายชื่อ  

2.4 ประกาศผล                  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561       ทางเว็บไซต์ http://srdi.yru.ac.th/hrd/     

2.4 รายงานตัวและปฏิบัติงาน  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561                 

3. หลักฐานประกอบการสมัคร 

1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์         

2. สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียนอย่างละ 1 ฉบับ                 

3. หลักฐานการมีประสบการณ์การปฏิบัติงานหรือแสดงความชำนาญ (ถ้ามี)    

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6. รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป

4. อัตราค่าจ้าง อัตราเงินเดือน 13,300 บาท

5. ภาระงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาการจ้าง

           ตั้งแต่ 7 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่  30 กันยายน 2562

 

ขอบเขตของงานที่จ้าง

           1. ควบคุม ดูแล ระบบบริหารงานทั่วไป ธุรการ และสารบรรณการเงิน และพัสดุ บุคลากร แผนงานและงบประมาณ ติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยง การประกันคุณภาพการศึกษา การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

           2. วางแผน จัดระบบ ควบคุมดูแล ประเมินผล ลงพื้นที่ การประสานงานกับพื้นที่เป้าหมาย และคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน รวมทั้งประสานงานด้านความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

           3. วางแผน จัดระบบ ควบคุมดูแล ประเมินผล ลงพื้นที่ การประสานงานกับพื้นที่เป้าหมาย และคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งประสานงานด้านความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

           4. วางแผน จัดระบบ ควบคุมดูแล ประเมินผล ลงพื้นที่ การประสานงานกับพื้นที่เป้าหมาย และคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรัก ความสามัคคี รวมทั้งประสานงานด้านความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

           5. วางแผน จัดระบบ ควบคุมดูแล ประเมินผล การจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับนโยบายของศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น จัดและส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประสานงานด้านความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

           6. วางแผน จัดระบบ ควบคุมดูแล ประเมินผล ลงพื้นที่ การประสานงานกับพื้นที่เป้าหมาย และคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขั้นพื้นฐาน รวมทั้งประสานงานด้านความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

           7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างมอบหมาย

           8. กำหนดวัน เวลาในการปฏิบัติงานและวันหยุด

               วันทำการปกติ                 : วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

               วันหยุดประจำสัปดาห์         : วันเสาร์ และ วันอาทิตย์

               วันหยุดนักขัตฤกษ์             : วันหยุดตามที่ทางราชการกำหนดและประกาศเพิ่มเติม

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร+รายละเอียด https://drive.google.com/open?id=1AhOZaBmFYUuZPvFNrmt509iNjDRSEqu_
ดาวนโหลดใบสมัคร https://drive.google.com/open?id=1tuNQ4_B099oK7g-guQ8eE1ojZo66v0UE