เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 31 ต.ค.61 เมื่อเวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมการจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ที่มา : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
http://www.yru.ac.th/th/archive/view/mryprachum-kar-cad-tha-khorngkar-tam-phn-yuththsastr-rachphat​