งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
ไทย อังกฤษ

แผนบริการวิชาการ

ระดับมหาวิทยาลัย

แผนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

ระดับหน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้)

แผนบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558