งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ระเบียบ

ระดับมหาวิทยาลัย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ pdf .png  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2550