ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 3/2560

26 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3/2560 (วาระพิเศษ) ระหว่างวันที่ 15, 18 -19  กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (อาคาร 4) โดยมีวาระหลักเพื่อร่วมกันพิจารณางบประมาณโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561