อบรมปฏิบัติการ "ระบบการวิจัยและบริการวิชาการ (เฉพาะงานบริการวิชาการ)"

24 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (23 สิงหาคม พ.ศ. 2560) อาจารย์ ดร.นิมารูนี  หะยีวาเงาะ นักวิจัย ร่วมกับ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ จัดอบรมปฏิบัติการ "ระบบการวิจัยและบริการวิชาการ (เฉพาะงานบริการวิชาการ)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการจัดการโครงการบริการวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ 1)  หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หากไม่สามารถเข้าร่วมได้ให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการอบรม) และ 2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจเสนอของบประมาณโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 605 ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ​