งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำหรับเพิ่มโครงการในระบบ)

ผู้รับผิดชอบที่จะเพิ่มโครงการบริการวิชาการ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ตามที่อยู่เว็บไซต์ ดังนี้

1. คณะครุศาสตร์ Click here graphics

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Click here graphics

3. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร Click here graphics

4. คณะวิทยาการจัดการ Click here graphics

5. สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ Click here graphics

6. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Click here graphics