ประชุมผู้ดูแลระบบสารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ

21 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร. นิมารูนี หะยีวาเงาะ นักวิจัย ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมชี้แจ้ง เรื่อง  ระบบสารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  604 ชั้น 6 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบระดับคณะและหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น