ประชุมร่วมหารือข้อราชการ เรื่อง การยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

12 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 

เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. วันนี้ (11ส.ค.60) ที่ ห้องประชุมนิบง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติเข้าร่วมหารือข้อราชการ เรื่อง การยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองยะลา ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 บัญญัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้เป็นที่พึ่งพิงของท้องถิ่น โดยมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นของตนตลอดมา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับหมู่บ้านเป้าหมายที่จะให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยพัฒนาเพื่อทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน

ที่มาข่าวและรูป : เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา http://www.yru.ac.th/web54/news/detail/5083