ประชุมชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs

12 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ประชุมชี้แจงโครงการ Innovation Hubs

รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และอาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงานบริการวิชาการ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการ
ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0  ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 กรกฎาคม 2560 โดยสามรถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ http://srdi.yru.ac.th/