กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดูประกาศ คลิก) ได้แจ้งกำหนดวันส่งรายผลการดำเนินงานโครงการ ดังนี้

 

1. การส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการฉบับร่าง

ให้ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการฉบับร่าง  โดยส่งผ่านคณะหรือหน่วยงานและให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560

สรุปเอกสารที่ต้องเตรียมในการส่งฉบับร่าง

  1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการฉบับร่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1 เล่ม (ไม่ต้องเข้าเล่มและสามารถใช้กระดาษใช้แล้วหน้าเดียวได้ (Reuse) ได้)
  2. ใบส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (ฉบับร่าง) หรือ บวก.2 
  3. แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ หรือ บวก. 4

 

2. การส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์

ให้ผู้รับผิดชอบโครงการส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ โดยส่งผ่านคณะหรือหน่วยงานและให้เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

สรุปเอกสารที่ต้องเตรียมในการส่งฉบับสมบูรณ์

  1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 เล่ม
  2. แผ่นซีดีไฟล์รายงานผล 1 แผ่น (ไฟล์ word และ pdf)
  3. ใบส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (ฉบับสมบูรณ์) หรือ บวก.3
  4. แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ หรือ บวก. 4 

หมายเหตุ : หากผู้รับผิดชอบขาดการส่งรายงานผลหรือส่งรายงานผลล่าช้านอกเหนือจากวันที่กำหนดในประกาศให้ถูกระงับการพิจารณาเป็นหัวหน้าโครงการหรือผู้รับผิดชอบหลักโครงการบริการวิชาการเป็นระยะเวลาสองปีงบประมาณ