งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

รายงานความก้าวหน้างานบริการวิชาการ ไตรมาส 2

068f98e8cec215e506f4e8e94a89ba3d.jpg

 6118c5727d33e0fc0f221f5c8a07119c.jpg