บริการวิชาการในโครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพรฯ

7 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 คณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนาชายภาคใต้ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการในโครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพรในโรงเรียนเครือข่ายตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสร้างโรงเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วม  ประกอบด้วย ครูและนักเรียนโรงเรียน จำนวน 40 คน