โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลบริการวิชาการ

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

1

พัฒนาครูต้นแบบด้านการสอนอิสลามศึกษา

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คคศ-01 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คคส-01 (คลิก)

2

พัฒนาทักษะกีฬาปันจักสีลัต สำหรับนักเรียนและเยาวชน (กลุ่มเด็กพิเศษ) ตำบลท่าสาป จังหวัดยะลา

อ.นุสรัน เฮาะมะ

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คคศ-02 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คคส-02 (คลิก)

3

พัฒนาทักษะภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนตำบลท่าสาป

อ.พุมพนิต คงแสง

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คคศ-03 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คคส-03(คลิก)

4

ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายการสอนอิสลามศึกษา เขตเทศบาลตำบลท่าสาป

อ.อับดุลฮากิม อาแด

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คคศ-04 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คคส-04(คลิก)

5

อบรมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยงด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาโดยใช้วิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.ฟารีดา สุบินวิภู

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คคศ-05 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คคส-05 (คลิก)

6

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบนวัตกรรมการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คคศ-06(คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คคส-06 (คลิก)

7

อบรมเชิงปฎิบัติการ การออกแบบและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือการวัดพัฒนาเด็กปฐมวัยในบริบท 3 จังหวัดชายแดนใต้

ผศ.กมลรัตน์ คนองเดช

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คคศ-07 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คคส-07 (คลิก)

8

พัฒนาครูต้นแบบการจัดทำค่ายภาษาอังกฤษของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผศ.สิทธิชัย แพงทิพย์

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คคศ-08 (คลิก)

แก้ไขข้อมูล

9

ยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้

อ.อุชุพร  บถพิบูลย์

คณะครุศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คคศ-09 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คคส-09 (คลิก)

10

ต้นแบบกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์จักสาน ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ.พอหทัย ซุ่นสั้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คมส-01 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คมส-01 (คลิก)

11

เยาวชนต้นแบบ 2 ภาษา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อ.มะนาวี มามะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คมส-02 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คมส-02(คลิก)

12

พัฒนาทักษะการสอนศิลปะแก่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผศ.สุพร สุนทรนนท์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คมส-03 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คมส-03(คลิก)

13

บริการวิชาการทางกฎหมายสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559

อ.คเณศ รัตนวิไล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คมส-04 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คมส-04(คลิก)

14

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่สถานที่และวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ระดับสากล (Developing English skills to Disseminate Information About Local Attractions and Cultural Knowledge)

อ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คมส-05(คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คมส-05 (คลิก)

15

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มรวมใจรักษ์สุขภาพตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

อ.สวพร  จันทรสกุล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คมส-06 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คมส-06(คลิก)

16

ค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.วรทา รุ่งบานจิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คมส-07 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คมส-07(คลิก)

17

ฝึกอบรมผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.บุปผา  ไชยแสง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คมส-08 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คมส-08(คลิก)

18

สำนึกรักษ์นครยะลา

อ.มลิวรรณ รักษ์วงศ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คมส-09 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คมส-09(คลิก)

19

เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยและสิทธิทางกฎหมายในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ผศ.ศิริลักษณ์  คัมภิรานนท์            

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คมส-10 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คมส-10(คลิก)

20

อบรมเยาวชนกับการสร้างสันติภาพ

ดร.ตายูดิน อุสมาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คมส-11 (คลิก)

แก้ไขข้อมูล

21

ค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทย

อ.ซูไรดา  เจะนิ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คมส-12 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คมส-12(คลิก)

22

นำองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน” สู่ชุมชน

อ.สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คมส-13 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คมส-13(คลิก)

23

ฝึกอบรมเยาวชนด้านการแสดงศิลปะพื้นเมืองภาคใต้ตอนล่าง (ตารีวาบูแล – ระบำว่าววงเดือน)

อ.ศรีประไพ  อุดมละมุล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คมส-14 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คมส-14(คลิก)

24

พัฒนาความรู้ทางภาษาไทยให้กับกลุ่มครูอาสาในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

อ.ขวัญตา  ทวีสุข

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-คมส-15 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-คมส-15(คลิก)

251

ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาป

ผศ.วิภาดา  มุนินทร์นพมาศ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-ควท-01 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-ควท-01(คลิก)

26

การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป : กลุ่มเบเกอรี่

งานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-ควก-01 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-ควก-01(คลิก)

27

การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป : กะลามะพร้าวตำบลท่าสาป

งานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-ควก-02 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-ควก-02(คลิก)

28

การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป : กลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม

งานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-ควก-03 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-ควก-03(คลิก)

29

การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป : กลุ่มนมแพะ

งานวิจัยและบริการวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-ควก-04 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-ควก-04(คลิก)

30

เส้นทางสู่ธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่น 7

ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์และคณะ

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-ควก-05 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-ควก-05(คลิก)

31

อบรมปฏิบัติการสร้างอาชีพอิสระแก่เยาวชน “ผลิตสื่อสร้างสรรค์สู่อาชีพในศตวรรษที่ 21”

ผศ.นิชาวดี ตานีเห็ง

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-ควก-06 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-ควก-06(คลิก)

32

อบรมมาตรฐานโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1

อ.อ้อมอรุณ จู่รัตนสาร

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-ควก-07 (คลิก)

แก้ไขข้อมูล

33

เพิ่มศักยภาพชุมชนโดยบูรณาการศาสตร์เพื่อความยั่งยื่น

อ.มานพ  ทองไทย

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-ควก-08 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-ควก-08(คลิก)

34

ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (มัคคุเทศก์น้อย)

อ.ศุภาวิณี กิติวินิต

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-ควก-09 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-ควก-09(คลิก)

35

อบรมต้นทุนและผลตอบแทน

อ.อรวรรณ  กมล

คณะวิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-ควก-10 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-ควก-10(คลิก)

36

ต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนจากแก๊สชีวภาพ

ผศ.สมภพ  เภาทอง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-สวพ-01 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-สวพ-01(คลิก)

37

พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านสาคอ

นางสาวนัสรี  มะแน

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-สวพ-02 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-สวพ-02(คลิก)

38

สนุกกับวิทยาศาสตร์

อ.ปิยศิริ  สุนทรนนท์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-สวพ-03 (คลิก)

แก้ไขข้อมูล

39

รากแก้วราชภัฏยะลา

อ.อุบล  ตันสม

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-สวพ-04 (คลิก)

แก้ไขข้อมูล

40

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

อ.อุบล  ตันสม

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-สวพ-05 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-สวพ-05(คลิก)

41

อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู

อ.ปิยศิริ  สุนทรนนท์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-สวพ-06 (คลิก)

แก้ไขข้อมูล

42

การควบคุมคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนโดยวิธีการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

อ.สุธีรา ศรีสุข

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-สวพ-07 (คลิก)

แก้ไขข้อมูล

43

ถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัยสู่การบริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

นางสาวพาตีเมาะ  อาแยกาจิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-สวพ-08 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-สวพ-08(คลิก)

44

ฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพรในโรงเรียนเครือข่ายตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

อ.เวคิน  วุฒิวงศ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-สวพ-09  (คลิก)

แก้ไขข้อมูล

45

พัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.นูรีดา   จะปะกียา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-สวท-01 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-สวท-01(คลิก)

46

พัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อการสอนแบบ e-Learning และ eDLTV

นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีหาพล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-สวท-02 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-สวท-02(คลิก)

47

เทคนิคการสร้างภาพอินโฟกราฟิก

นายรอปีมิง  แมเราะ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอโครงการ 60-บวก-สวท-03 (คลิก)

รายงานผล-60-บวก-สวท-03(คลิก)