ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร มรย.ส่งโครงการ/ผลงานเพื่อเสนอรับ "รางวัลบุคคลดีเด่นด้านบริการวิชาการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

           สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อมอบให้เป็นเกียรติแก่อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มีผลงานบริการวิชาการโดดเด่นในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับพื้นที่สังคม ชุมชน และท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเป็นผู้มีจรรยาบรรณ และอุทิศตนเพื่องานบริการวิชาการที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง จนเป็นที่ปรากฏกล่าวขวัญหรือยอมรับกันในวงวิชาการทั่วไป ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจแก่อาจารย์และบุคลากรในการทำงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสังคม ชุมชน และท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ และประเทศชาติต่อไป
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

          1. เป็นอาจารย์/บุคลากร ที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          2. ทำงานบริการวิชาการ ภายในระยะเวลา 5 ปี จนถึงปัจจุบัน (2558 - 2563) และไม่ใช่โครงการเดิมที่เคยได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามาก่อน

          3. การพิจารณาคัดเลือกเน้นความสำคัญในการบริการวิชาการที่มีชื่อเสียง และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคม ชุมชน และท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือต่างประเทศ

          4. มีผลงานบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ โดยเกิดผลต่อสังคม ชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในเชิงประจักษ์ในระดับท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือต่างประเทศ

          5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ประพฤติเสื่อมเสีย มีลักษณะเป็นผู้นำทางการบริการวิชาการ เหมาะสมที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างนักบริการวิชาการที่ดีงาม

          6. ในกรณีรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการรุ่นใหม่จะต้องเป็นอาจารย์หรือบุคลากรที่อายุงานไม่เกิน 3 ปี
 

ประเภทรางวัล

1. รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา

2. รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ

3. รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม

4. รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม

5. รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

6. รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

7. รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการรุ่นใหม่

 

เกณฑ์การพิจารณารางวัล (100 คะแนน)

เกณฑ์

คะแนน

1. ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง (Need)

15

2. บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Integration)

15

3. มีประโยชน์เชิงประจักษ์ต่อท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ หรือระดับต่างประเทศ (Benefit)

40

4. เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการทำงาน (Collaboration)

15

5. รางวัลที่ได้รับจากโครงการ/ผลงาน (Reputation)

15

 

เอกสารที่ต้องส่งมาด้วย

1. แบบ บวก.รว. 1 แบบเสนอประวัติและผลงานบริการวิชาการ  (ดาวน์โหลด บวก.รว.1)

     (เอกสารข้อนี้จะไม่ยื่นให้คณะกรรมการพิจารณารางวัล ใช้สำหรับตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเท่านั้น)

2. แบบ บวก.รว. 2 แบบเสนอผลงานบริการวิชาการ (ดาวน์โหลด บวก.รว.2)

3. หลักฐานแสดงผลงาน  (ดาวน์โหลดคำแนะนำการส่งหลักฐานแสดงผลงาน)

4. แบบ บวก.รว.3 หนังสือแสดงความยินยอมการเสนอผลงาน (ดาวน์โหลด บวก.รว.3)

    (กรณีที่ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักและหรือมีคณะทำงานร่วม)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
น.ส.ริซมา  สาเม๊าะ  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3100
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้