แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ

1 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มตามภาระงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


โครงการบริการวิชาการหารายได้ (เก็บค่าลงทะเบียน)

โครงการบริการวิชาการ กรณีงบประมาณ ไม่เกิน 500,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ กรณีงบประมาณ เกิน 500,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ กรณีงบประมาณ เกิน 1,000,000 บาท

 

แบบฟอร์มตามภาระงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563