แบบฟอร์มงานบริการวิชาการ

1 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายงานผล


แบบฟอร์มสำหรับติดตามการนำงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์แบบฟอร์มโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (สำหรับงบประมาณจัดสรรผ่านสถาบันวิจัยฯ)

 

ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

โครงการบริการวิชาการหารายได้ (เก็บค่าลงทะเบียน)

โครงการบริการวิชาการ กรณีงบประมาณ ไม่เกิน 500,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ กรณีงบประมาณ เกิน 500,000 บาท

โครงการบริการวิชาการ กรณีงบประมาณ เกิน 1,000,000 บาท

 

แบบฟอร์มตามภาระงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


แบบฟอร์มตามภาระงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563