งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลกลุ่มเจ๊ปู กุยช่ายเบตง

9 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (8 สิงหาคม 62) งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลงพื้นที่และติดตามประเมินผล การดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP กลุ่มเจ๊ปู กุยช่ายเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการ โดยนางธนัดอร ทองทาทิพย์ ประธานกลุ่ม ได้กล่าวว่า รู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางกลุ่มได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งได้ทราบว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการตามพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ทำให้ตนรู้สึกปลาบปลื้มใจ ในความเมตตาของพระองค์ ที่ทรงมีต่อราษฎร ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นประโยชน์ ต่อตน กลุ่ม และชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ช่วยเหลือเกษตรกรภายในพื้นที่ ให้มีรายได้ ในการทำการเกษตรผักพื้นเมือง และเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน ให้เป็นที่รู้จักสู่ชุมชนภายนอก

โดยนางธนัดอร ทองทาทิพย์ ได้กล่าวอีกว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ลงมาช่วยตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษา ทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตให้ได้มาตรฐาน ที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อกลุ่ม รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่ ของทีมงาน บุคลากรและคณาจารย์ ที่เป็นกันเอง ทำให้รับรู้ถึงการเอาใจใส่รายละเอียด การช่วยเหลืออย่างเป็นกันเอง ซึ่งในอนาคต ทางกลุ่มหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กลุ่มจะได้รับความช่วยเหลือ จากทางมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งทางกลุ่มเจ๊ปู กุยช่ายเบตง ยังขาด วัตถุดิบหลักในการทำกุ้ยช่าย โดยหวังว่าทางมหาวิทยาลัยจะมีการทำการวิจัยการปลูกหรือการขยายพันธุ์ผักพื้นเมือง ให้มีความเพียงพอต่อการผลิต และความต้องการของตลาด และทางกลุ่มยังประสบปัญหาการขาดอุปกรณ์สำหรับการผลิต โดยทางกลุ่มหวังว่า มหาวิทยาลัยจะช่วยส่งเสริมหรือทำการศึกษาอุปกรณ์สำหรับการผลิตตัวผลิตภัณฑ์ในครั้งต่อไป