รางวัล KM YRU Forum 2018 ระดับดีเด่นด้านการบริหารจัดการวิจัยและบริการวิชาการ

26 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงาน/รางวัล

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ผ่าน นางสาาวริซมา  สาเม๊าะ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับเกียรติบัตรรางวัลระดับดีเด่นการนำเสนอผลงานประเด็นที่ 2 การบริหารจัดการวิจัยและบริการวิชาการ กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 ในการประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ​ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์  ​ การประกวดดังกล่าวจัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย