แบบฟอร์ม "แบบสำรวจข้อมูลงานบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"

7 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้

 

ในการนี้ จึงขอสำรวจข้อมูลงานบริการวิชาการที่หน่วยงานของท่านได้ดำเนิน โดยมีรายละเอียด คือ 1) ข้อมูลแหล่งบริการวิชาการภายในหน่วยงาน  และ 2) ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งประเภทงบประมาณมหาวิทยาลัยและงบประมาณภายนอก โดยขอความกรุณาจัดส่งมายังอีเมล์ [email protected] ภายในที่ 15 มีนาคม 2562  เพื่อทางสถาบันวิจัยฯ จะนำไปรวบรวมจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลงานบริการวิชาการและนำเสนอผลต่ออธิการบดีต่อไป

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด