รางวัลชนะเลิศเว็บไซต์ระดับงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงาน/รางวัล

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ที่ผ่าน นางสาาวริซมา  สาเม๊าะ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ "เว็บไซต์หน่วยงานระดับงาน" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561​ที่ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคาร 24 ตึกสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ​ การประกวดดังกล่าวจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์ และสร้างเครือข่ายในกาเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รับรางวัลชนะเลิศเว็บไซต์หน่วยงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560)​