ขอเชิญบุคลากรมรภ.ยะลาทุกท่าน ร่วมตอบแบบประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศบริการวิชาการ

7 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
          ด้วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินงานประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  (http://eservice.yru.ac.th/research/โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาระบบให้มีความถูกต้อง แม่นยำ ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน อันจะส่งผลต่อการสนับสนุน การตัดสินใจ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
 
          ในการนี้ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศบริการวิชาการผ่านช่องทางออนไลน์ดังรายละเอียดที่แนบมาด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อนำผลการประเมินที่ได้จากท่านไปดำเนินการในขั้นต่อไป
 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
 
 
                                                                           ############################################################ 
 
รายละเอียดที่แนบมา 
          ท่านสามารถเข้าไปตอบแบบประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศบริการวิชาการออนไลน์ ได้ที่
          1. ผ่านทางลิงก์ http://gg.gg/as-yru หรือ
          2. ผ่านทางการสแกน QR Code ตามภาพที่แนบมานี้
 
** หมายเหตุ ** ขอความกรุณาตอบแบบประเมินเฉพาะระบบสารสนเทศบริการวิชาการเท่านั้น