งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกกลุ่ม OTOP เข้าร่วมโครงการยกระดับฯ

21 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (21 ธ.ค. 2561) คณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประกอบด้วย คณะทำงานจากสถาบันวิจัยฯ ศูนย์ส่งเสริมฯ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ (สวพ.) เพื่อคัดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เข้าร่วมโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP หลังจากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 40 กลุ่ม ในพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้ จังหวัดยะลา ประกอบด้วย อำเภอธารโตและอำเภอเบตง จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย อำเภอแม่ลานและอำเภอหนองจิก และจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย อำเภอศรีสาคร