โครงการ OTOP

17 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการ

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

  • โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รับมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานโครงการ ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานบูรณาการกันกับคณะภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  คณะวิทยาการจัดการ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  

 
วัตถุประสงค์
  • 1. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น
  • 2. เพื่อถอดบทเรียนของกลุ่มผลิตภัณฑ์สู่การขยายผลในการขยายผลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้ประกอบรายอื่นในปีต่อไป

 

พื้นที่ดำเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

  • จังหวัดยะลา (อำเภอเบตงและอำเภอธารโต)
  • จังหวัดปัตตานี (อำเภอหนองจิกและอำเภอแม่ลาน)
  • จังหวัดนราธิวาส (อำเภอศรีสาครและอำเภอยี่งอ)

 

เป้าหมาย

  • จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด

 

แผนที่การดำเนินงาน (อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูล  ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 

 

 

Facebook ประชาสัมพันธ์และติดตามข่าวสารโครงการ OTOP