เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังประเด็นจากพื้นที่ในการพัฒนาพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

23 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. (22 พ.ย. 61) ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมเพื่อรับฟังประเด็นจากพื้นที่ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวให้โอวาทและพูดถึงนโยบายจังหวัดที่สอดคล้องกับโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มี นายกริช น้อยผา นายอำเภอศรีสาคร เจ้าหน้าที่ของอำเภอ และชาวบ้านในพื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ใน 4 ประเด็น คือ 1.การพัฒนาท้องถิ่น 2.การผลิตและพัฒนาครู 3.ยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการผนวกกับการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การปฏิบัติ จึงเกิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นขึ้น ซึ่งในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการใน 3 จังหวัด คือ อำเภอธารโต อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อำเภอหนองจิก อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โดยการขับเคลื่อนโครงการย่อย 4 โครงการ คือ การแก้ไขปัญหาความยากจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) การส่งเสริมความรักความสามัคคี และการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่