โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ )

5 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ )

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

คณะ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

1

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลนครยะลา ด้วย Google app for Education 

นางสาวฟาติน สะนิ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-สวท-01 (คก.)

       รายงานผล           61-บวก-สวท-01 (คก.)

 

2

พัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อการสอนแบบ e-Learning และ eDLTV 

อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-สวท-02 (คก.)

         รายงานผล           61-บวก-สวท-02 (คก.)

 

3

พัฒนาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นางสาวซูฮัยลาร์ อาม๊ะ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-สวท-03 (คก.)

        รายงานผล           61-บวก-สวท-03 (คก.)