โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คณะวิทยาการจัดการ )

5 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คณะวิทยาการจัดการ )

 

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

คณะ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

1

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสนับสนุนการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อาจารย์กัลยรัตน์ พินิจจันทร์

วิทยาการจัดการ

 ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-ควก-01 (คก.)

        รายงานผล         61-บวก-ควก-01 (คก.)

 

2

เสริมสร้างขีดความสามารถทางธุรกิจกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์

วิทยาการจัดการ

 ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-ควก-02 (คก.)

        รายงานผล         61-บวก-ควก-02 (คก.)

 

3

การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป: กลุ่มกะลามะพร้าว 

อาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ

วิทยาการจัดการ

 ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-ควก-03 (คก.)

        รายงานผล         61-บวก-ควก-03 (คก.)

 

4

การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป: กลุ่มอาชีพนมแพะ/ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ 

อาจารย์ธีรยุทธ มูเล็ง

วิทยาการจัดการ

 ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-ควก-04 (คก.)

        รายงานผล         61-บวก-ควก-04 (คก.)

 

5

การค้นหาความถนัดและพัฒนาตนสู่ความสำเร็จ 

รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ

วิทยาการจัดการ

 ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-ควก-05 (คก.)

        รายงานผล         61-บวก-ควก-05 (คก.)

 

6

รู้เท่าทันสื่อสู่ชุมชน 

อาจารย์ชฎาภรณ์   สวนแสน

วิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-ควก-06 (คก.)

        รายงานผล         61-บวก-ควก-06 (คก.)

 

7

อบรมแผนธุรกิจ ต้นทุนและผลตอบแทน

อาจารย์อรวรรณ  กมล

วิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-ควก-07 (คก.)

        รายงานผล         61-บวก-ควก-07 (คก.)

 

8

เพิ่มศักยภาพการบัญชีต้นทุนและการบริหารจัดการกลุ่มตลาดนัดชุมชนวัฒนธรรมตำบลยุโป

อาจารย์มานพ   ทองไทย

วิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-ควก-08 (คก.)

        รายงานผล         61-บวก-ควก-08 (คก.)

 

9

ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (มัคคุเทศก์น้อย) รุ่น2 

อาจารย์ศุภาวิณี   กิติวินิต

วิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-ควก-09 (คก.)

        รายงานผล         61-บวก-ควก-09 (คก.)

 

10

การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนตำบลท่าสาป : กลุ่มเสื้อผ้าสตรีมุสลิม 

อาจารย์อับดุลเราะห์มาน สาและ

วิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-ควก-10 (คก.)

        รายงานผล         61-บวก-ควก-10 (คก.)

 

11

นักนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์ 

อาจารย์ฎาวีณี ต่วนมูดอ

วิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-ควก-11 (คก.)

        รายงานผล         61-บวก-ควก-11 (คก.)

 

12

อบรมปฏิบัติการ เยาวชนสร้างอาชีพสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาวดี ตานีเห็ง

วิทยาการจัดการ

ข้อเสนอโครงการ  61-บวก-ควก-12 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-ควก-12 (คก.)