โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร )

5 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร )

 

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

คณะ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

เอกสารแนบ

1

การเพาะเลี้ยง การย้ายรังและนวัตกรรมรังเลี้ยงเพื่อเลี้ยงผึ้งชันโรงในเชิงการค้า 

อาจารย์ ดร.อิสมะแอ  เจ๊ะหลง

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

 

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-ควท-01 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-ควท-01 (คก.)

 

2

อบรมพัฒนาทักษะทางเคมีสำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

อาจารย์ ดร.อรวรรณ  ทิพย์มณี

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-ควท-02 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-ควท-02 (คก.)

 

3

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  ธัญญะศิริกุล

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-ควท-03 (คก.)

      รายงานผล         61-บวก-ควท-03 (คก.)

 

4

อบรมเชิงปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสำหรับนักเรียน 

อาจารย์ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-ควท-04 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-ควท-04 (คก.)

 

5

การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะเศษอาหารในโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลท่าสาป 

อาจารย์ ดร.ซันวานี  จิใจ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-ควท-05 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-ควท-05 (คก.)

 

6

การเลี้ยงนกกระทาอย่างครบวงจรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือน 

อาจารย์จารุณี หนูละออง

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-ควท-06 (คก.)

        รายงานผล         61-บวก-ควท-06 (คก.)

 

7

ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส้มแขกของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสาป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา     มุนินทร์นพมาศ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-ควท-07 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-ควท-07 (คก.)

 

8

นักสืบแมลงท้องถิ่น 

อาจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

 

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-ควท-08 (คก.)

       รายงานผล         61-บวก-ควท-08 (คก.)

 

9

บริการวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (สาขาวิชาสุขศึกษา) 

อาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-ควท-09 (คก.)

       รายงานผล          61-บวก-ควท-09 (คก.)

 

10

ค่ายดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-ควท-10 (คก.)

       รายงานผล          61-บวก-ควท-10 (คก.)

 

11

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาเวปไซต์ด้วยเฟรมเวิรก์ร่วมสมัย

อาจารย์ ดร.อรรถพล  อดุลยศาสน์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ข้อเสนอโครงการ 61-บวก-ควท-11 (คก.)

       รายงานผล          61-บวก-ควท-11 (คก.)