ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

22 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (21 ก.ย. 61) ณ ห้องประชุมกลาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2561  โดยมีคณะกรรมการจากส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการเสนอของบประมาณโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563