ประชุมงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 2/2561

14 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (14 ก.ย. 61) ที่ห้องงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ประชุมบุคลกรงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อถอดบทเรียน ปัญหา และอุปสรรคการทำงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562