แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนใต้ตามพระราโชบาย

24 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาได้จัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนใต้ตามพระราโชบาย เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้จึงขอติดตามผลการดำเนินกิจกรรมในโครงการดังกล่าว  ตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมาด้วยนี้หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเว็บไซต์งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ http://srdi.yru.ac.th/hrd  โดยขอความกรุณาจัดส่ง ภายในที่ 14 กันยายน 2561  มายังอีเมล์ risma.s@yru.ac.th

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด