แบบฟอร์มข้อมูลงานประกันคุณภาพ (SAR) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

20 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาได้มีการจัดทำรายงานประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ได้รับผิดชอบการจัดทำรายงานผลในส่วนองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งนี้ จึงขอข้อมูลงานประกันคุณภาพด้านงานบริการวิชาการของหน่วยงานท่าน เพื่อประกอบการจัดทำรายงานผลดังกล่าว  โดยขอความกรุณาจัดส่งมายังอีเมล์ risma.s@yru.ac.th  ภายในที่ 30 สิงหาคม 2561  ตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมาด้วย

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด