อบรม Dashboard & MS Excel เพื่อการจัดทำรายงานและการนำเสนอแบบเรียลไทม์

11 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ อบรม Dashboard & MS Excel  เพื่อการจัดทำรายงานและการนำเสนอแบบเรียลไทม์ ณ โรงแรม ที.เค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ 15 
เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์สุเทพ  โลหณุต ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การจัดทำใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในส่วน Pivot Table  และแบ่งเนื้อหาการอบรมเป็น  ส่วน ประกอบด้วย 1) แนวคิดการออกแบบและพัฒนางาน Dashboard Excel 2) พื้นฐานการใช้งานสูตรฟังก์ชั่น Dashboard Excel 3) การประยุกต์ใช้งาน Form Control สำหรับการออกแบบ Dashboard Excel 4) การออกแบบและพัฒนา Dashboard Excel 5) เติมเครื่องมือสรุปผลรวมของ Dashboard และ 6) การประยุกต์ใช้กราฟร่วมกับงาน Dashboard