ประชุมปรับปรุงระบบสารสนเทศบริการวิชาการ

19 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ (14 มิ.ย.61 ) เวลา 14: 00 น. อาคารเทคโนโลยี ชั้น 5 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมปรับปรุงระบบสารสนเทศบริการวิชาการ เพื่อหารือแนวทางในการจัดระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น