โครงการราโชบาย

2 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนใต้ตามพระราโชบาย

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่ชายแดนใต้ในเรื่องการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดจิ๋ว

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

กิจกรรมที่ 4 ขยายผลกลุ่มอาชีพจากต้นแบบท่าสาปโมเดล

กิจกรรมที่ 5 ถอดบทเรียนการทำงานร่วมกันของประชาชน