รางวัลชนะเลิศเว็บไซต์หน่วยงานระดับงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงาน/รางวัล

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ที่ผ่าน นางสาาวริซมา  สาเม๊าะ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ "เว็บไซต์หน่วยงานระดับงาน" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การประกวดดังกล่าวจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บไซต์ และสร้างเครือข่ายในกาเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้รับรางวัลชนะเลิศเว็บไซต์หน่วยงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)