ช่องทางรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ

28 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถส่งรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบสารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click gif animation http://eservice.yru.ac.th/research/academic-progress 

(หมายเหตุ : การรายงานความก้าวหน้าจะดำเนินการโดยใช้รหัสของหัวหน้าโครงการและจะต้องมีการรายงานทุกเดือน)