ประชุมคณะทำงานโครงการตามพระบรมราโชบายและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับองคมนตรี

13 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (13 ก.พ 61) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมหยางฉื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมหารือการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเตรียมการตัอนรับองคมนตรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหารและคณาจารย์ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับองคมนตรี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา