แบบฟอร์มแบบสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการตามพระบรมราโชบาย

5 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ สถาบันวิจัยฯ ได้ประชุมหารือการดำเนินงานตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเตรียมการต้อนรับองคมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
ในการนี้ มติที่ประชุมเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานดำเนินการสำรวจข้อมูลการดำเนินโครงการตามพระบรมราโชบายตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 - 2561 ตามแบบฟอร์มที่ได้แนบมาด้วย และพิจารณาคัดเลือกโครงการเด่นของหน่วยงานมา 1 โครงการพร้อมรูปถ่ายประกอบ และนำเสนอในการประชุมคณะทำงานอีกครั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด