ประชุมเตรียมถวายรายงานการดำเนินงานตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

5 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ (5ก.พ.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุมหารือการดำเนินงานตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อนำข้อมูลขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายรายงานแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเตรียมการต้อนรับองคมนตรี ซึ่งมีกำหนดเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมอบพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี ใจความตอนหนึ่งว่า ให้แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชบาย ทางกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎทั้ง 38 แห่ง จึงได้ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 2.ด้านการผลิตและพัฒนาครู 3.ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา และ4.ด้านระบบริหารจัดการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนผลิตและพัฒนาครู ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ