ขอให้หัวหน้าโครงการรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ

30 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ สถาบันวิจัยฯได้จัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 58 โครงการ
" ทั้งนี้ ขอความร่วมมือ หัวหน้าโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ เข้าไปรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
ผ่านทางระบบสารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ"   
http://eservice.yru.ac.th/research​
ตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ โดยรายงานความก้าวหน้าทุกเดือน ภายในวันสุดท้ายของเดือน