ประชุมพบปะนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป

30 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

24 ม.ค. 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวริซมา  สาเม๊าะ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลงพื้นที่ประชุมพบปะ นายมะสดี   หะยีปิ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการท่าสาปโมเดลร่วมและเตรียมประชุมถอดบทเรียนโครงการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา