ประชุมคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA (EB 2)

4 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย เป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การมีส่วนร่วม (EB2) ) วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evident Based) ส่งรับการประเมนต่อไป